Deep Mess

Virus细胞自动机

Virus是一个4状态的细胞自动机,四种状态模拟了植物细胞内病毒的生长。(程序通过WebGL和GLSL实现,和计算机病毒没有任何关系)

网址: deepmess.com/ca/virus.html

规则

细胞质:缓慢生长
细胞壁:在细胞质周围快速生长,可不依赖于细胞质存在
病毒:只能在细胞质内生长,可以摧毁细胞壁
转换规律:每个栅格对其8邻域其他栅格的内容进行计数,满足条件时转换成其他状态
/ = 3
> 3 | = 0
= 0
> 1
> 0 & > 0 & = 0
= 3 | (3 > > 0 & > 0)